Kế hoạch số 1759/KH-ĐHTN về Công tác sinh viên Đại học Thái Nguyên năm học 2017 - 2018