Đào tạo Sau đại học

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

Ngày 12-04-2017
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Quy chế này có hiệu lực từ 18 tháng 5 năm 2017, thay thế quy chế ban hành năm 2009 và được sửa đổi, bổ sung năm 2012.
Đọc tiếp...